Algemene voorwaarden

Mobiele Banden Service Hechtel 


Art. 1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.


Art. 2. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30 % van de waarde van de bestelling.


Art. 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.


Art. 4. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers, onverminderd de wet van 1/09/2004.


Art. 5. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.


Art. 6. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.


Art. 7. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de ophaling, geschiedt op risico van de koper.
De banden die bij ons in bewaring werden gehouden en niet terug worden gehaald binnen de 2 jaren mogen door ons vernietigd worden. De klant kan in dit geval geen aanspraak meer maken op enige vergoeding. De kosten van bewaring en vernietiging zullen op de klant verhaald worden.


Art. 8. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.


Art. 9. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.


Art. 10. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 8 dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.


Art. 11. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum. Men wordt steeds verzocht de datum en de nummer van de factuur te vermelden.


Art. 12. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders is bedongen.


Art. 13. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1 % per maand van het factuurbedrag.
Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 50 EURO, als schadebeding.

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangere- kend.


Art. 14. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.


Art. 15. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.


Art. 16. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Brussel bevoegd.


Art.17. De verkoopsprijzen en de kortingen worden mede bepaald door een voorziene betalingstermijn. Deze termijn wordt vermeld als vervaldag. Indien geen betaling wordt verricht voor deze dag, vervalt een deel van de toegestane korting, wat de betalingsprovisie wordt genoemd.

Na de vervaldag is de betalingsprovisie verschuldigd, onverminderd de bepalingen van Art.13. van de verkoopsvoorwaarden.